Fri rettshjelp

Vi vil i alle nye saker, samt også eventuelt underveis i saksprosessen ta vurderinger/diskutere mulighet for fri rettshjelp/fri sakførsel eller evt. rettshjelpdekning fra dine forsikringsselskap.

Fri rettshjelp i sivile saker:

Dersom du har inntekt og formue under visse grenser satt av Justisdepartementet, (for 2009 kr. 246.000 for enslige og kr. 369.000 for samboere og ektefeller, og under kr. 100.000 i netto formue) har du rett til fri rettshjelp (utenfor domstol)/fri sakførsel (for domstol) i en rekke saker som: barnefordeling, samværsrett, felleseieskifte, økonomisk oppgjør etter samboforhold, oppsigelse/utkastelse i husleiesaker, personskadesaker, oppsigelse i arbeidsforhold, voldsoffererstatningssak, klagesaker etter folketrygdloven, verneplikt m.m.

I fri sakførsel-saker for domstolen kan vi på vegne av klient søke om dispensasjon fra inntekts- og formuesgrensene.

I enkelte saker er det ikke krav til inntekt/formue under visse grenser for å få fri rettshjelp/fri sakførsel. Slike saker er barnevernssaker, psykisk helsevern (tvangsinnleggelse), voldsoffererstatning, tvangsekteskap, asylsaker, mishandling av nærstående, førstegangstjeneste, erstatning for urettmessig straffeforfølgning m. fl.

Rettshjelpordningen endres fra tid til annen, hvor enkelte rettshjelpområder utgår og andre kommer til underveis.

Fri rettshjelp i straffesaker:

Som tiltalt har du rett til forsvarer på det offentliges bekostning i en rekke straffesaker. Også fornærmede har i enkelte straffesaker rett til bistandsadvokat fra det offentlige. I slike saker er det ingen egenandel.

Rettshjelpforsikring:
I de fleste private skadeforsikringer som bil, hus, hytte og innbo inngår en rettshjelpforsikring som dekker advokat og eventuelt annen sakkyndig bistand en rekke private tvistesaker. I forsikringsdekningen inngår en egenandel, både fast og variabel.

I en rekke forsikringstvistesaker (personskade, bilforsikring, yrkesskade etc) kan en også søke forsikringsselskap om rettshjelpdekning i utredningsfasen.

Idømte saksomkostninger til motpart dekkes ikke av fri rettshjelp-ordningen fra det offentlige eller av forsikringssselskapene ved rettshjelpforsikring.