Vilkår

Oppdragsbekreftelse

Den Norske Advokatforening har pålagt sine medlemmer å utarbeide oppdragsbekreftelse i alle oppdrag med oppstart etter 01.08.05, som ikke betales av det offentlige i henhold til stykkprisforskriften, salærforskriften eller hvor advokaten er oppnevnt av det offentlige med hjemmel i særskilt lovgivning. Ved en evt. rettshjelpforsikringsdekning vil det også av forsikringsselskapet bli krevd oppdragsbekreftelse.

Taushetsplikt

Advokater er underlagt en streng taushetsplikt. Idet taushetsplikten legger til rette for at kommunikasjonen mellom klient og advokat kan skje i full fortrolighet, er den en forutsetning for advokatgjerningen. Det er kun når klienten er sikker på at informasjonen som gis til advokaten ikke bringes videre, at advokaten kan få den informasjon som er nødvendig for å ivareta klientens interesser på beste måte.

I tillegg til taushetsplikten, er advokater underlagt en fortrolighetsplikt gjennom regler for god advokatskikk.
Taushetsplikten og fortrolighetsplikten kan oppheves ved samtykke fra den som har krav på hemmelighold.

Vi legger imidlertid til grunn at vi ikke er bundet av taushetsplikten dersom det er nødvendig å gi opplysninger ved bruk av ekstern bistand.Beregning av salær. Salæret beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet. Beregning av salær vil bli foretatt fra oppstart av saken. Timeliste vil medfølge salærkravet.

Betaling av salær – fakturering

Salæret vil trolig bli avregnet i to deler, med sluttfaktura etter sakens avslutning. Timeliste vil medfølge salærkravet. Ekstern bistand og andre utlegg som avtales, vil bli fakturert i tillegg og med dokumentasjon for de enkelte utlegg.

Sakens utfall/saksomkostninger/rettsgebyr

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Ved tvist for domstolen vil det rutinemessig bli nedlagt påstand om at den annen part skal dekke omkostningene, slik at klient for tilfellet av fullt medhold vil få inndekket samtlige omkostninger med saken.

Dersom en eventuell rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Klient har også anledning til å klage hvis han/hun er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunkt ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Hordaland, Sogn og Fjordane krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærværende opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.advokatforeningen.no under Råd og rettshjelp.

Ansvarsforsikring

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.